Algemene voorwaarden

Totstandkoming Overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, bij voorkeur schriftelijk of per mail retour.

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door ons bedrijf of in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven waar Schilderbedrijf Sahuleka mee samenwerkt.

Start-/opleverdatum: De start en opleverdata zijn zoals overeengekomen in opdrachtbevestiging, Schilderbedrijf Sahuleka heeft altijd het recht om de start en/of opleverdatum te wijzigen in overleg.

Slecht weer: Bij sneeuw,regen, extreme kou en/of harde wind heeft Schilderbedrijf Sahuleka het recht om de werkzaamheden te staken en/of te verzetten.

Garantie: Alle werkzaamheden worden geleverd met garantie. De garantie duur is 3 jaar. Hier valt echter alleen afbladdering en/of houtrot onder.

Werktijden: Schilderbedrijf Sahuleka heeft het recht om zelf de start en eindtijden van het werk te bepalen. Annulering

Schilderwerkzaamheden: Bij annulering is de opdrachtgever de hieronder aangegeven vergoeding verschuldigd aan Schilderbedrijf Sahuleka; – Een vergoeding van 15% van de overeengekomen opdracht verschuldigd bij annulering tussen 14 dagen en 5 dagen voor aanvang schilderwerk. – Een vergoeding van 25% van de overeengekomen opdracht verschuldigd bij annulering van minder dan 5 dagen voor aanvang schilderwerk.

Aanbetaling: Bij opdrachten kleiner dan vijfduizend euro hanteert Schilderbedrijf Sahuleka een aanbetaling van 20% van de opdrachtsom. Bij opdrachten groter dan vijfduizend euro hanteert Schilderbedrijf Sahuleka een aanbetaling van 40% van de opdrachtsom. Deze aanbetaling dient uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden op onze rekening te staan.

Betaling: Na oplevering van de werkzaamheden dient de factuur, minus aanbetaling, altijd binnen veertien dagen te wordenvoldaan.

Niet-nakoming Betalingsverplichting: Bij niet tijdige betalingen of bij achterwege blijven van betaling van de overeengekomen opdracht komen alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, door Schilderbedrijf Sahuleka gemaakt om te bewerkstelligen dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting voldoet, ten laste van de opdrachtgever.

Betaling van facturen: Schilderbedrijf Sahuleka hanteert een betalingstermijn aan de hand van gemaakte afspraken met leveranciers.

Schilderbedrijf Sahuleka Maart 2012